top of page
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő

Medical Plus Service Kft.

székhely: 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 138.

Cégjegyzék szám: 09-09-013819

Adószám: 14033481-2-09

Számlaszám: 11100609-75009991-01000003

Levelezési cím: 4029 Debrecen, Attila tér 6.

Bemutatóterem: 4029 Debrecen, Attila tér 6., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.)

e-mail: nagyzsolt@fogorvosiszerviz.hu

Képviselő: Nagy Zsolt ügyvezető igazgató

Adatkezelés célja

Reklámlevelek, hírlevelek, szakmai tájékoztató anyagok küldése emailen keresztül rendszeres időközönként.

Kezelt adatok köre

 

Név, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő gazdasági működésének időtartamával megegyező határozatlan idő.

Adatkezelés jogalapja

 

Hozzájárulás (Infotv. 5.  paragrafus (1); GDPR 6. cikk (1) a))

Tudomással bírok arról, hogy 

1. Hozzájárulásomat bármikor, ingyenesen, azonnali hatállyal és indoklás nélkül visszavonhatom az alábbiak szerint:

a) postai úton az Adatkezelő levelezési címére megküldött nyilatkozattal; vagy

b) emailben a nagyzsolt@fogorvosiszerviz.hu címre küldött nyilatkozattal; vagy

c) a hírlevélben elhelyezett "leiratkozás" gombra történő kattintással.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2. Kérelmezhetem a nevem, e-mail címem, telefonszámom helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatok azok kezelése ellen az 1.pontban meghatározott csatornák valamelyikén.

3. Jogom van

a) panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

telefon: +36 1 391-1400

Fax: +36 1 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

http://naih.hu

b) jogaim megsértése esetén az Infotv. 22. paragrafusa alapján bírósághoz fordulni.

4. A hozzájárulás megadása semmilyen vonatkozásban nem képezi előfeltételét az Adatkezelővel történő szerződéses jogviszony létesítésének, ez attól teljesen független. A hozzájárulás megadása, vagy a fentebb ismertetett jogok gyakorlása semmilyen (jog)következménnyel nem jár.

5. Az e-mailek címzettek részére történő tényleges kiküldése a Wix.com és a Sales Autopilot szoftverének igénybevételével történik, és amely kiküldést ténylegesen a Wix.com Luxembourg S.a.r.l, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, és a SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.) végzi.

6. Az Adatkezelő adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata elérhető a www.fogaszati-kezeloegyseg.com weboldalon.

Kijelentem, hogy 18. életévemet betöltöttem.

A fenti előzetes tájékoztatás alapján, annak teljes körű ismeretében ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent meghatározott adatkezelési célból a nevemet, az e-mail címemet és a telefonszámomat kezelje.

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A www.fogaszati-kezeloegyseg.com elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt.

 

A www.fogaszati-kezeloegyseg.com honlap meghatározott részeihez való hozzáférés a terméklicencek kezelése és a személyre szabottság céljából regisztrációhoz kötött.

 

A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Önt a letöltések során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. A Medical Plus Service Kft. nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat sem más cégeknek, sem magánszemélyeknek. A goangol.hu, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani. Teszi ezt kizárólag abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott ennek a felhasználási feltételekről szóló dokumentumnak és az adatvédelmi nyilatkozatunknak az elfogadásával. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Medical Plus Service Kft. mindennemű felelősségét és lehetőségét kizárja annak, hogy tevékenységéből kifolyólag található az Ön személyes adataival kapcsolatos közzétett információ az interneten. Erre hivatkozva felhívjuk figyelmét, hogy honlapunk, facebook oldalunk felhasználók által szerkesztehető felületein ne adjon ki az Ön számára fontos személyes információkat, adatokat, banki adatokat, mert azokat nem csak a Medical Plus Service Kft., hanem minden regisztrált felhasználója láthatja, így a Medical Plus Service Kft. az így Ön által kikerült információkért és az azok nyilvánosságra kerüléséből fakadó esetleges károkért minden felelősséget kizár.

 

Biztonság

 

A Medical Plus Service Kft. elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt. 

A cookie-k használatáról 

A 'cookie'-k lehetővé teszik, hogy Önnek egy adott számítógépről csak egyszer kelljen regisztrálnia, majd utána bármikor korlátlanul használhassa a Honlapot. A 'cookie' egy olyan kis szöveges fájl, amely tulajdonképpen engedélyt kér arra, hogy az Ön számítógépének merevlemez-meghajtójára kerüljön. Ha Ön erre engedélyt ad, akkor a böngészője egy kis fájlban ráteszi a szöveget a meghajtóra. A cookie-k nem tartalmaznak semmilyen az Ön számítógépére káros adatokat vagy programokat.

 

Felelősség

 

A Medical Plus Service Kft. nem vállal felelősséget a Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért, vagy a szolgáltatás leállásáért. 

A honlap szövegének, kinézetének, struktúrájának és funkcióinak másolásáról: 

A honlapon található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek, különös tekintette az alábbiak: 

a honlap szövege, videóanyagai, grafikái, a honlap funkciói, és egyéb anyagok. A honlapon elérhető tartalmak (szerzői művek) bármilyen felhasználása engedélyköteles; a felhasználás engedélyezésére a 
Medical Plus Service Kft.rendelkezik a szükséges jogokkal. 

A felhasználási engedélyt a 
Medical Plus Service Kft. (Jogosult) jelen felhasználási feltételek útján adja meg. A www.fogaszati-kezeloegyseg.com honlap használatával, a Honlapon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával 

Ön mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:

 

  • Amennyiben Felhasználó saját vagy ügyfelei honlapján (saját maga számára vagy szervezeteknek történő szolgáltatásnyújtás keretében) jogtalanul használja fel a honlapon elérhető bármely szerzői művet, úgy 10 000 Ft + Áfa / nap / mű, de minimum 100 000 Forint + ÁFA összegű jogdíj megfizetésére köteles. Felhasználó a jogdíjat havonta utólag, a Medical Plus Service Kft.

 

CIB BANK 11100609-75009991-01000003

 

bankszámlaszámára történő átutalással köteles megfizetni.

 

  • Felhasználó köteles bejelenteni Jogosultnak a szerzői művek bármilyen módon történő felhasználását, melyhez a Jogosult a felhasználás körülményeit megismerve nem köteles hozzájárulni. Jogosult azonban abban az esetben is igényelheti Felhasználó jogdíjfizetését, ha Felhasználó e bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. Jelen engedély nem érinti Jogosult fellépési jogát (vagyoni és személyhez fűződő) jogainak védelmében. Jogosult jogsértő felhasználása esetén jogdíj igénye érvényesítése, jogsértés megállapítása és jogosulatlan felhasználás megtiltása, további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében felléphet bírósági úton vagy hatósági eljárásban. A Medical Plus Service Kft. szolgáltatásának és az értékesített termékek törvényi háttere:

 

Távollévők között létrejövő szerződés

 

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről. A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet gazdálkodó szervezet vagy magyarországi fióktelepe útján külföldi székhelyű vállalkozás (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) és fogyasztó köt egymással a gazdálkodó szervezet áruértékesítő, illetve szolgáltató tevékenységi körében kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján (távollevők között kötött szerződés). (2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) a pénzügyi szolgáltatási és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a biztosítási és a biztosításközvetítői, a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szerződésre, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a nyugdíjpénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésre; b) automatából történő értékesítésre; c) nyilvános távbeszélő állomás igénybevétele útján a távbeszélő szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött szerződésre; d) az építési szerződésre; e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést; f) az árverésen kötött szerződésre. (4) A mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerződésre kizárólag a 7. § (2)-(3) bekezdése, a 8-11. § alkalmazható, az utazási szerződésre és az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésre pedig kizárólag a 9. § alkalmazható. (5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió. 2. § (1) A gazdálkodó szervezet a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni: a) a gazdálkodó szervezet cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról; b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól; c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is; d) szükség szerint a szállítás költségéről; e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről; f) az elállás jogáról (4-5. §); g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg; h) az ajánlati kötöttség idejéről; i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor. (2) A gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni. (3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára. 3. § (1) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni. (2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell: a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg; b) a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti; c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását; d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a gazdálkodó szervezet (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről. 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. A Medical Plus Service Kft. esetében az áru átvételi időpontjának a gyógyászati és orvostechnikai eszköz kézhez vételének napja számít. (3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében. 6. § (1) Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a gazdálkodó szervezet által nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja. (2) A fogyasztó a gazdálkodó szervezetnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a gazdálkodó szervezet előzetes megállapodásán alapul. A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni. 7. § (1) A felek eltérő megállapodása hiányában a gazdálkodó szervezet a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. (2) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a gazdálkodó szervezetet nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. (3) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a gazdálkodó szervezetet terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a gazdálkodó szervezet egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni. 8. § (1) A gazdálkodó szervezet nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg. (2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a gazdálkodó szervezet ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását. 9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon. (2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a gazdálkodó szervezet a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá. 10. § A gazdálkodó szervezetet terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte. 11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le. (2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni. 12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a házaló kereskedésről szóló 44/1998. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)-(2) bekezdésében a 'nyolc napon belül' szövegrész helyébe a 'nyolc munkanapon belül' szövegrész lép. (3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a távolban kötött szerződések tekintetében a fogyasztók védelméről szóló 97/7/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

 

Elállási jog gyakorlása

 

Önt a magyar törvények által biztosított 14 napos elállási jog illeti meg a Medical Plus Service Kft. által forgalmazott termékekre, amennyiben azok nem egyedileg, az Ön igénye szerint gyártott termékek. Az elállási jog gyakorlásának feltételeit a vonatkozó jogszabályok szabják meg, mely jogszabályok szerint jár el a Medical Plus Service Kft. is, ha Ön az elállási jogával élni kíván. Elállási szándékát emailben jelezheti a nagyzsolt@fogorvosiszerviz.hu e-mail címen. Kérjük, emailjében rendelkezzen a visszatérítés módjáról is (postai utalás vagy banki utalás és annak pontos adatai). Elállási szándékát postai úton is megküldheti számunkra a Medical Plus Service Kft. postacímére: 4029 Debrecen, Attila tér 6. A törvény által biztosított elállási időszakban történt elállás esetén a befizetett díjat 1 munkanap alatt visszatérítjük Önnek (amely a pénz elindításának határideje, nem pedig az Önhöz való megérkezésének határideje). 

 

Egyedileg, az Ön egyedi igénye szerint gyártott termékek a fogászati kezelőegységek.  A megrendelő egyedi igénye szerint gyártott termékekre az elállási jog nem vonatkozik.

Panaszkezelés

 

A Medical Plus Service Kft. által forgalmazott termékekkel kapcsolatos bármilyen kifogását személyesen vagy írásban is jelezheti az üzemeltető székhelyén, melynek címe: Medical Plus Service Kft., 4029 Debrecen, Attila tér 6. A panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben úgy érzi, hogy panaszát nem kezeltük megfelelően, panaszával fordulhat továbbá a területileg illetékes jegyzőhöz, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez is (Debreceni Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.) A Medical Plus Service Kft. garantálja a termék elérhetőségét. Ez a garancia nem terjed ki azokra a hálózati hibákra, amelyek nem a Medical Plus Service Kft. körén belül eső hibákból származnak, így különösen az Ön internet kapcsolatának hibájára, a www.fogaszati-kezeloegyseg.com szerverének átmeneti meghibásodására, vagy a www.fogaszati-kezeloegyseg.com DNS szolgáltatójánál fennálló esetleges üzemzavarra. 

bottom of page